มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะกับคนด้วยโอกาสในส่งคม  เช่น เกษตรกร  ชาวประมง  ผู้หญิง  เด็กและเยาวชน  ผู้ติดเชื้อเอดส์  งานคุ้งครองวิทธิผู้บริโภค   ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ทั้งความเป็นจริงของสังคม  และบทเรียนที่เราค้นพบจากการทำงาน  จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  ทั้งในระดับชุมชนรากหญ้า  ระดับประเทศ  จนถึงระดับโลก  ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้  จะช่วยให้มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้  แม้จะมีความแตกต่างในวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  ความคิดและความเชื่อในการอยู่ร่วมกัน

เวทีสานพลังสวัสดิการทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตฅนพะเยา

เวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

วันที่ 5 พย 58 จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน"

กระดานสนทนา

  • ชื่นชมท่านประธานมูลนิธิฯ
  • ถ้าวันหนึ่งถึงเวลาต้องเลือก จกล้าะเลือกไหม
  • ติดตามทุกข์ ร้อน การละเมิดสิทธิ บนกระดาษข่าวเครือข่ายทางสังคม
  • 5 เรื่องทีไม่ควรทำในช่วงการทำรางาน คืออะไร
  • ทักทายเจ้าหน้าที่
ดูทั้งหมด