หน้าแรก
      บทความ
      กระดานสนทนา(เอดส์)
      กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
      สรุปบทเรียน
      สรุปความก้าวหน้า
      รายการไฟล์เสียง
      ติดต่อเรา
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการพัฒนารูปแบบและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 

การสรุปการติดตามผลการดำเนินงานภายใน 

 (เจ้าหน้าที่และเครือข่ายคณะทำงาน YPFS จังหวัด)

ประจำปี พ.ศ  2553

 

โครงการพัฒนารูปแบบและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน 

ตำบลบ้านธิ  จังหวัดลำพูน 

 

โดย ทีมติดตาม สนับสนุน และพัฒนา   มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 

www.phayaocivil.com

ผลการดำเนินงานภายในเรียบเรียงตามตัวชี้วัดโครงการ  

พื้นที่ตำบลบ้านธิ   จังหวัดลำพูน 

 

ตัวชี้วัดโครงการ 

การประเมินโดยเจ้าหน้าที่ 

การประเมินโดยเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตำบลบ้านธิ 

ข้อค้นพบและข้อเสนอจากทีมติดตาม 

1. เยาวชนและผู้ติดเชื้อฯ อายุ 12-24 ปี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์

§  แกนนำเยาวชนมีความรู้  ทักษะการทำงาน  การให้คำปรึกษา  สามารถขยายผลต่อกับเพื่อน บอกระบบบริการและส่งต่อได้

§  เยาวชนทั่วไปได้รับข้อมูลจากแกนนำเยาวชน  สื่อต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง  และระบุระบบบริการที่ตนจะขอรับบริการได้

§  การจัดกิจกรรมกับเยาวชนในจังหวัดลำพูน มีการบูรณาการงาน  ซึ่งมีทั้งการทำตรงกับเยาวชนและผ่านเครือข่ายระบบบริการ  โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย กลไกคณะทำงานระดับอำเภอและกลไก PCM  ในการขับเคลื่อนงานเยาวชนในพื้นที่

กิจกรรมในวงกว้าง 

§  ในจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และการรณรงค์ต่างๆ ของสสจ.

§  การทำงานในชุมชนบ้านธิ มีการหนุนเสริมกันค่อนข้างดี  ทั้งนี้เป็นเพราะอำเภอแคบ และเล็ก (compact area)  นอกจากนี้การทำงานเยาวชนกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานในชุมชนที่มีมาแต่ยาวนาน จึงมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นต้นทุนการทำงานในพื้นที่จึงอยู่ในระดับดีมาก

§  การทำงานกับเยาวชนกลุ่มเฉพาะ ชายรักชาย กลายเป็นจุดเด่นในการทำงาน แม้ว่าจะเป็นจุดเด่น แต่ก็พบความเห็นที่แย้งกันในกลุ่มแกนนำผู้ใหญ่ที่เห็นว่าการทำกิจกรรมกับกลุ่มเฉพาะมากไป ทำให้ขาดกลุ่มที่เป็นเยาวชนทั่วไป เช่น กลุ่มหนุ่มสาวในชุมชน

§  รูปแบบการโค้ชชิ่งของมูลนิธิรักษ์ไทยน่าสนใจ เพราะมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคอยประกบเยาวชน และมีกระบวนการให้เด็กได้สังเกตการณ์และให้เด็กได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอต่อการทำงานต่อไป 

§  กลไกโครงสร้างของอำเภอบ้านธิ เป็น PCM ในระดับอำเภอน่าจะถอดเป็นบทเรียนการทำงานที่เป็นต้นแบบได้

§  พื้นที่บ้านธิ มีต้นทุนที่ดีในการทำงานด้านเยาวชน แม้ว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เรื่องการส่งต่อบริการมายังโรงพยาบาล แต่การทำงานเชิงลึกกับกลุ่มเฉพาะจะช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนกลุ่มเฉพาะได้ ในอนาคตอาจจะต้องมีบริการเฉพาะกลุ่มด้วย

§  มีข้อเสนอให้ลองสร้างบริการแต่กลุ่มเยาวชน 2-3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเยาวชน MSM กลุ่มเยาวชนในชุมชน และกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และลองถอดบทเรียนการให้บริการกับกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ชัดเพื่อเป็นคลังความรู้และขยายรูปแบบการทำงานกับกลุ่มเฉพาะที่ชัดเจนต่อไป

 

2. เยาวชนและผู้ติดเชื้อฯ อายุ 12-24 ปี มีการประเมินความเสี่ยงของตนเองและทราบถึงเครือข่าย & สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการสุขภาพและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การรับบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ทั้งในด้านการความรู้  ข้อมูล การตรวจและรักษาต่อไป

§  แกนนำเยาวชน และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านการให้คำปรึกษาสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได้

§  แกนนำเยาวชนและเยาวชน  มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายระบบบริการและสามารถเลือกบริการที่เหมาะสม  รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์บอกต่อเครือข่ายระบบบริการในพื้นที่ได้

กิจกรรมในเชิงลึก 

§  ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนมีการประเมินความเสี่ยง คือ  เวลาที่แกนนำให้ความรู้ เขาจะคิดตามได้ เขาจะทวนความรู้และคิดตาม   

§  แกนนำให้บริการโดยการเขียนบัตรเพื่อส่งต่อโดยแกนนำเยาวชนถามว่าเขาอยู่ในละแวกไหน  ถ้าอยู่ใกล้จุดไหนก็ไปตรงจุดนั้น แนะนำไปที่คลินิกที่ไว้ใจก่อน  

§  พบว่าส่วนใหญ่เยาวชนยังไม่กล้าไปซื้อถุงยางอนามัย  

3. องค์ประกอบของรูปแบบ เครือข่าย และศูนย์บริการที่เป็นมิตร

§  ผู้ให้บริการในเครือข่ายระบบบริการมีความเข้าใจ  การพัฒนารูปแบบระบบบริการร่วมกัน

§  ผู้ให้บริการสามารถส่งต่อ Case ระหว่างเครือข่ายบริการในพื้นที่การทำงาน

§  แต่บางระบบบริการต้องมีการประสานงานภายในหน่วยงานก่อน  เช่น  รพ.ลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด  รพ.หริภุญชัยฯ  ซึ่งต้องชัดเจนในประเด็นเรื่องการส่งต่อและค่าตรวจรักษา   

ความหมายของระบบบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตร  

§  เป็นการให้คำปรึกษาทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแบบพูดคุยกันได้ คุยตรงไปตรงมา ต้องเก็บเป็นความลับให้ผู้มาถามนิดหนึ่ง

§  ระบบที่เป็นขั้นตอน ขั้นแรกจะต้องอบรมและเรียนรู้ก่อนที่จะรู้ ขั้นที่สองเป็นการเผยแพร่พูด การบอกแบบปากต่อปาก ขั้นที่สามเป็นผลตอบรับมา เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้ สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือต่อไป

§  เป็นการดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเรา เราสามารถปรึกษาเขาได้

§  เป็นที่ปรึกษาระหว่างคน 2 คน รู้กันเท่านั้น

§  การให้ความรู้แบบขั้นตอนที่เข้าใจง่าย  มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจ ได้ง่าย

§  ระบบคงต้องมองถึงภาพกว้างๆ ดังนั้นจึงต้องมีความเป็นองค์รวมตั้งแต่ขั้นตอนการให้บริการ  ผู้ให้บริการใจดี สถานที่ต้องเอื้ออำนวย รวดเร็วทันใจ ดูปัญหาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น มีองค์กรเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ มีกิจกรรมที่ยั่งยืน มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

§  การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และอยู่ในสังคมได้

§  ระบบสุขภาพที่เป็นมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นทางการอยู่ตรงไหนก็ได้

§  กิจกรรมที่ทำกับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ในหลายเรื่องราว มีการทำงานกับสภาเด็ก พม. และมีเยาวชนทำเอง ขยายพื้นที่เอง  มีการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคี

§  เน้นเรื่องปัญหาเยาวชน โดยใช้ระบบเข้ามา มีการติดต่อประสานงาน และสร้างเครือข่ายของเยาวชนผ่านการรณรงค์ ทำให้เยาวชนมีความรู้ สามารถป้องกันตัวเองได้มากขึ้น

§  มีการส่งต่อที่เป็นระบบด้วย เป็นเรื่องสำคัญ เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ การปรึกษาระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วย และมีที่ปรึกษา รวมถึงการช่วยเหลือ

§  ควรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ คำปรึกษาเรื่องปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาชีวิต ปัญหาการเรียน ปัญหาเอดส์ เพศ และยาเสพติด  และสนับสนุนอุปกรณ์ ให้ข้อมูลเรื่องสถานรับบริการ มีจุดบริการที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ด้วย น่าจะเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น ทำในถนนคนเดิน จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

§  ศูนย์เยาวชนที่เน้นแกนนำเยาวชนให้คำปรึกษาเยาวชน น่าจะอยู่ในใจกลางชุมชน

องค์ประกอบของศูนย์บริการที่เป็นมิตร อ.บ้านธิ

§  การให้บริการที่เป็นมิตร รพ. PCU สถานีอนามัย ถึงชุมชน และรร.

§  โรงพยาบาลเป็นศูนย์ฯเชิงรับ ตั้งแต่เด็กที่เดินเข้ามาขอรับบริการที่คลินิก มีคลินิกวันอังคารบ่าย นัดพบกลุ่มเยาวชนทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ประเด็นทั้งปัญหาเยาวชนและยาเสพติด มีระบบส่งต่อที่รพ. และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

§  โรงเรียนเทคโนฯ ให้เรื่องการให้คำปรึกษา

§  โรงเรียนป่าตาลเข้ามาทำงานเป็นกลุ่มเชิงรุกในโรงเรียน

§  ในชุมชน จะมีแกนนำในชุมชนจะมีบางส่วน ไปเข้ากลุ่มร่วมกับกลุ่มเทคโน ส่วนหนึ่งเป็นแกนนำในชุมชน

§  เยาวชนอำเภอบ้านธิ และศุภนิมิต ก็มีการบูรณาการเข้าร่วมกัน

§  อสม. เป็นกลไกในการทำงานในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาของเยาวชน รับได้ส่วนหนึ่ง ถ้ารับได้ก็แก้ไข ถ้าไม่ได้ก็ส่งต่อไปยังรพ. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เป็นการให้คำปรึกษาเป็นรายๆ ไป ถ้ารับไม่ได้ก็ส่งต่อ

§  นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคริสตจักร ตำรวจ (ฝ่ายปกครอง)

การบริการที่ให้ 

§  มีการแบ่งบทบาทให้คำปรึกษาแก่เพื่อน สัปดาห์ละ 2 คน

§  การให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนมาขอถุงยางอนามัย มาปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด เลิกบุหรี่ แท้ง  ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ (ผู้หญิงจิ๋ม ไม่สะอาด ผู้หญิง เรื่องเจ็บท้องประจำเดือน) ความสัมพันธ์หญิงชาย (การคบกันของหญิงและชาย)

§  บอมเบย์  “มีคนมาปรึกษาเรื่องการทำแท้งครับ เป็นผู้ชายโทรฯมาถาม ผมแนะนำไปหาหมอ ที่เขาท้องเพราะไม่ได้ใส่ถุงยาง เขาขอให้ผมเอายาขับออก ผมก็บอกเขาว่าต้องไปหาหมอ แต่ปรากฏว่าเขาไม่กล้าไป เขาก็ทำแท้งเอง”

§  อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะของที่บ้านธิ คือ กลุ่มเป้าหมายจะถามเฉพาะกลุ่มของเขา เช่น กลุ่มผู้หญิงก็จะถามผู้หญิง กลุ่ม MSM ก็จะถามกลุ่ม MSM

§  แกนนำเยาวชนจะมาพบกันสัปดาห์ละครั้ง หรือบางครั้งเดือนละ 1 ครั้งขึ้นอยู่กับเวลาว่าง

§  แต่จะมีการทำกิจกรรมที่คลินิกตลอด

§  ศูนย์บริการที่เป็นมิตร จะมีกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น กะเทยไปซ้อมเต้น ผู้ชายซ้อมดนตรี เป็นต้น

4. การมีคณะทำงาน/กรรมการ การมีประชุมวางแผน มีการดำเนินการร่วมกัน (ความร่วมมือจากบุคคลากรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และเยาวชนที่เข้าใจรูปแบบและแนวคิดของบริการและปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ)

§  คณะทำงานระดับอำเภอมีแผนงานการดำเนินงานเพื่อบูรณาการงานร่วมกับโครงการ  โดยเชื่อมปะสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนของพื้นที่การทำงาน

§  กลไก PCM จังหวัดลำพูนมีแผนการทำงานในชุมชนที่เชื่อมกับโครงการ  โดยเลือกพื้นที่นำร่องทั้งสองอำเภอ (บ้านธิและเมือง)  ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (สวน.)ในการวิเคราะห์ชุมชน  จัดทำแผนและเสนอให้ อปท. เพื่อดำเนินการในพื้นที่ร่วมกัน

§  แผนการบูรณาการร่วมกันเป็นแผนระยะยาวซึ่งต้องมีกระบวนการติดตามและรายงานผลให้กับคณะกรรมการเป็นระยะ

§  มี 2 กลุ่มผู้ให้บริการในสถานบริการ  และกลุ่มแกนนำเยาวชนเชิงรุก และเชิงรับ

§  โครงสร้างคณะทำงานในระดับจังหวัด อำเภอ และคณะปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ อปท. หน่วยงานของภาครัฐ ศุภนิมิตร เยาวชน รพ. รร.

§  มีโครงสร้างที่ชัดเจนในรูปแบบคณะทำงาน มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สสจ.ออกประกาศแต่งตั้ง

§  องค์ประกอบของคณะทำงานเป็นไปด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาชน

§  เนื่องจากคณะกรรมการของงานเยาวชนกับเอดส์ซ้ำกันกับงานยาเสพติด ทางกรรมการจึงได้ใช้คณะกรรมการชุดเดิมที่มีการทำงานเรื่องเยาวชนมานาน ในการบูรณาการงานต่างๆ

§  คัดคณะกรรมการประมาณ 10 คน ห้วยยาบซึ่งจะมีเยาวชนตำบลห้วยยาบและบ้านธิ เมื่อก่อนเคยมีกลุ่มด้อยโอกาสเข้าร่วม

§  คณะทำงานบริการเครือข่ายระบบบริการ YPFS สอดคล้องไปกับเครือข่ายชุมชนอำเภอบ้านธิ  ที่มีท่านพระครูภาวนา นิมิต พระธาตุดอยเวียง เป็นประธานฯ ป.จริน ปลัดอำเภอบ้านธิเป็นรองประธาน มีสภาเด็กและเยาวชน (อู๊ด) จะเป็นร่มใหญ่

§  PCM จังหวัดจะมีการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ โดยเลือกพื้นที่ 4 พื้นที่ มีต.เมืองง่า อ.เมือง อ.บ้านธิ  อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง เป็นพื้นที่หลัก เป้าหมายจริงๆ แล้ว คณะทำงาน PCM จะสัญจรไปทุกอำเภอ ผ่านแผนนิเทศติดตาม ทำแผนร่วมกัน มียุทธศาสตร์การทำงาน และการติดตาม

§  ในคณะทำงานของบ้านธิ มีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง

§  กิจกรรมในระดับอำเภอ มีการทำงานของโรงพยาบาลที่เจอกันบ่อยมาก

§  แกนนำเยาวชนที่ผ่านกิจกรรม 20 คน ทุกวันพุธมีการให้คำปรึกษา มาคุยกันเรื่องโรคเอดส์ และยาเสพติด

§  ก่อนที่แกนนำเยาวชนให้คำปรึกษา แกนนำได้ไปเข้าค่ายที่สันกำแพง มีตัวแทนไปอบรม กลุ่มแกนนำที่อาจารย์สำราญคัดเลือกมา

§  อาจารย์สำราญตั้งคลินิกอบอุ่น ร่วมกับรพ.บ้านธิ ขอหมอหนูมาเข้ามาให้คำปรึกษา หมอหนูเจาะเรื่องยาเสพติด และเสริมเรื่องสุขภาพทางเพศ ช่วงแรกมีน้อย เพราะประชาสัมพันธ์น้อย ตอนนี้มีมากขึ้นแล้ว  

§  นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิฯ รักษ์ไทยเข้าไปเสริม ประกบกับเด็ก พี่เลี้ยง หลังจากนั้นให้เด็กสังเกตการณ์และให้เด็กได้ทำ

§  แกนนำท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าในหมู่บ้านยังไม่มีกลุ่มเยาวชนในชุมชน เหมือนกลุ่มหนุ่มสาว มันกลายเป็นกลุ่มเฉพาะ ที่มีปัญหาเฉพาะ แต่เยาวชนทั่วไปนั้นหายไปจากชุมชน [น่าสนใจมากค่ะ]

เสียงสะท้อนจากเยาวชนแกนนำ 

บอมเบย์

§  “มีเหลือแต่ผม เขาไม่ชอบงานแบบนี้ เยาวชนชอบอยู่กับเพื่อน และยังชอบสนุกสนานแบบเด็กๆ”

§  การสร้างแกนนำเยาวชนของบ้านธิ มีการสร้างเยาวชนรุ่นฟ้าใส ไป 100 คน ทั้งอำเภอ เอาแต่ละพื้นที่มาพื้นที่ละ 5 คน

§  บ้านธิมีเยาวชนหลากหลายกลุ่ม มีหลายกลุ่ม และมีการเจอกัน และมีสภาเด็กและเยาวชนบ้านธิ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด 

§  อบรมพัฒนาศักยภาพมีข้อจำกัด แต่ก็ดึงเอารุ่นพี่เป็นที่ปรึกษา  

§  ตอนนี้เริ่มเอาคนพื้นที่ คือ อสม. เยาวชนในระดับประถมและมัธยม เข้ามาเป็นแกนนำ  

§  การทำงานแทรกซึมทุกอำเภอและหมู่บ้าน มีการเสริมศักยภาพให้เยาวชน โดยมีการให้ความรู้เรื่องเพศ  

§  การสร้างแกนนำเฉพาะกลุ่มเกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ทำให้หมู่บ้านไม่มีกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่เป็นปัญหาทั่วไป (กลุ่มหนุ่มสาว)  มันกลายเป็นกลุ่มเฉพาะ

§  จากการสังเกตปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  มีการพูดคุยกันด้วยการประชุม การประเมินการทำงานยังทำเป็นรายกิจกรรมไป มีมานั่งคุยกันก่อนวางแผน บางกิจกรรมทำแล้วก็ทำเลยไป ไม่ได้มาทบทวนว่าต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรหรือไม่

§  บอมเบย์  “ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ที่ได้จัดขึ้นที่เฮือนดาหลา เทคโน และบ้านรักษ์ไทย เป็นกิจกรรมแบบให้ความรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นเรื่องการติดเชื้อเอดส์ ก็ได้เอาความรู้มาเผยแพร่หน้าเสาธง อย่างอื่นไม่ได้ทำเพราะมีผมคำเดียว มีการขอคำปรึกษา ขอถุงยางอนามัย”

§  “ผมคิดว่าช่วยเหลือเพื่อนได้พอประมาณ พอช่วยเหลือเพื่อนได้ เพราะไม่มีข้อไหนที่ตอบไม่ได้

§  พี่จากรพ.บ้านธิแนะนำว่าครูสุขศึกษาพอช่วยได้  โดยบอมเบย์จะต้องไปถามครูอนามัย  หรือไปขอถุงยางอนามัยที่อนามัยให้เขา หรือที่ศุภนิตร

§  เม็กกี้ บอกว่า “ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3-4 ครั้ง ในเรื่องยาเสพติด เรื่องเพศ การพัฒนาศักยภาพทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ทั้งวิธีการป้องกัน นอกจากให้คำปรึกษาแก่เพื่อน มีการทำกิจกรรมอื่นๆ  เช่น ชมรมเลิกบุหรี่”

§  ถ้าเป็นงานด้านสุขภาพ เม็กกี้ จะบอกบริการ มีการเชื่อมจากประสบการณ์ของเม็กกี้ เป็นความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อน

§  ดิว บอกว่า “เพื่อนๆ มาขอถุงยางมาก เพราะเทคโนมีคลินิกอบอุ่น ยาคุมไม่มี มีแต่ถุงยาง รวมถึงยาสามัญพื้นฐาน มีการแจกถุงยางในโรงเรียน  การแจกถุงยางอนามัยมีการให้ความรู้ มีการถุงยางอนามัยแก่ MSM การพกถุงยางอนามัย  เพราะเห็นว่าความต้องการทางเพศ ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ก็ต้องพกไว้ บางคนก็กล้าพูดบางคนไม่กล้าพูด ส่วนมากได้ถุงยางอนามัยมาจากอนามัย ถ้ามีถุงยางอนามัยที่พกไว้ ก็ต้องให้ไป” อย่างไรก็ตามแกนนำท่านนี้ยังเห็นว่า “การแจกให้เด็กในโรงเรียนอย่างเปิดเผยไม่เหมาะสม ควรจะแจกตามจุดในห้องน้ำ และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพราะจะดีต่อกลุ่มที่เข้าไม่ถึง  ถุงยางอนามัยในโรงเรียนยังไม่อนุมัติ เป็นเพียงทฤษฏี แม้ว่าจะดีต่อคนใช้ แต่ว่ามันก็สื่อเรื่องที่เด็กใช้ถุงยางอนามัยด้วย” [เลิศจริงๆ ค่ะ - ผู้บันทึก]

§  ฝ้าย  บอกว่า “ผู้ใหญ่แม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ห้าม ที่รร.ทำกิจกรรมก็จะเอามาฝากไว้ที่แกนนำ แกนนำผู้หญิงพูดต่อกับเพื่อนผู้หญิง การถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อนอีกทีไม่ทราบว่าเป็นแบบไหน  ผู้หญิงต้องให้ผู้ชายเตรียมมา เพราะคิดว่าผู้ชายจะมีอะไรกับเรา เขาต้องเตรียมมา การพกของผู้หญิง ดูเหมือนกับว่าไม่บริสุทธิ์  เคยเห็นเราไปอบรม ถึงจะยอมรับ การถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนกลุ่มเป้าหมาย ชอบเป็นเรื่องเป็นราว”

§  น้องฟ้า (รร.ป่าตาล) “ได้รับการอบรม 2-3 ครั้ง การอบรมเป็นแกนนำเยาวชนมีส่วนคล้ายกับเพื่อนกลุ่มเป้าหมาย เป็นการอบรมแกนนำ หลังจากอบรมมาแล้ว มีรร.อื่นๆ จาก จักรคำ ส่วนบุญ มาถาม (เพื่อนในกลุ่มแต่เป็นคนละโรงเรียน) ส่วนใหญ่ถามเรื่องยาคุมกำเนิด ยาสอด ตอบได้ว่ามันไม่ดี และบอกให้คำปรึกษากับครอบครัว”  

§  แกนนำในโรงเรียนของฟ้า – 10 กว่าคน ระดับชั้น  มีการปรึกษาเรื่องการเรียน

§  เยาวชนที่บ้านธิมีเยาวชนที่มีวิถีทางเพศที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามมีการประสานงานร่วมกันโดยมีพื้นที่ร่วมเช่น การเข้าค่าย แลกเปลี่ยนความรู้ มีค่ายธรรมะ มีการสื่อสารระหว่างกลุ่มและมีเครือข่ายเยาวชนที่เชื่อมโยงกันเอง เช่น ฟ้า มีเครือข่ายเยาวชนลำปาง เป็นต้น รร. สถานศึกษา และหมู่บ้าน

ข้อสังเกตจากการทำกิจกรรมที่โรงเรียน

§  การจัดนิทรรศการต่างๆ มักจะนิ่งๆ แกนนำของเทคนิคเสนอว่าน่าจะมีการแสดงเพื่อเรียกเยาวชนเข้ามาในบู๊ธนิทรรศการ

§  เนื้อหาความรู้ เป็นเรื่องยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศศึกษา วางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัยผู้หญิง ความรู้เรื่องการคลอดลูก

§  การคุยกันในโรงเรียนจะคุยไม่มาก เด็กเรียนจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้

§  เด็กในโรงเรียนส่วนใหญ่จะได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องเอดส์เอง

§  แกนนำเยาวชนกล่าวว่าโดยพื้นฐานจะมีความรู้ในห้องเรียน มักจะถามเรื่องถุงยางอนามัยมากกว่าเรื่องเอดส์ ถุงยางใช้เพราะกันท้องและโรคด้วย

 

5.จำนวนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน อาทิ สปสช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานเครือข่ายและศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในระดับพื้นที่

§  แกนนำเยาวชนมีความรู้และมีทักษะในการจัดกิจกรรม  โดยร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่  และจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลต่อกับเพื่อน  และเด็กที่ได้รับผลกระทบต่อในพื้นที่ได้

§  คณะทำงานในระดับพื้นที่ได้บูรณาการแผนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน  และเชื่อมงานพัฒนารูปแบบบริการที่เป็นสำหรับเยาวชน  ตามแผนงานที่วางแผนไว้โดย  อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการทำงาน

§  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เช่น คริสตจักร ซึ่งได้อบรมให้ความรู้ทั้งในส่วนของแกนนำและผู้ด้อยโอกาสและผู้รับผลกระทบ

§  อปท. เทศบาล ได้สนับสนุนทุนร่วมในการทำกิจกรรม

§  สปสช.

§  สคร.10 เน้นเรื่องพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ และการให้คำปรึกษา

§  ศุภนิตร เป็นองค์กรภาคีในพื้นที่ที่ได้ดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

§  โรงพยาบาลได้บุคลากรให้ความรู้ สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์

§  โรงเรียนสนับสนุนสถานที่ และเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

§  แกนนำชุมชนให้ข้อสังเกตว่าการทำงานในชุมชนบ้านธิ มีการหนุนเสริมกันค่อนข้างดี  ทั้งนี้เป็นเพระอำเภอแคบ เล็ก ให้ความร่วมมือกันดี นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรในชุมชน  มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

§  เริ่มมีชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญของเยาวชน พยายามชูให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของเยาวชน หากจะมีประเมิน มีกิจกรรมงานศพและงานในหมู่บ้าน ก็จะมีคนมาทำกิจกรรมด้วย

 

6.จำนวนเยาวชนที่ได้รับการให้การปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจและเป็นความลับ

§  มีเยาวชนขอรับคำปรึกษาผ่านแกนนำเยาวชน รวมถึงการทำกลุ่มย่อยจากแกนนำเยาวชน  พยาบาล(รพ.บ้านธิ) ที่จัดกิจกรรมในคลินิกของโรงเรียน  จำนวนมากเพราะอยากได้ข้อมูลต่าง ๆ แต่ช่องทางอื่น เช่น  การให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์  หรือหน่วยบริการของโรงพยาบาลยังมีน้อย  อาจต้องเพิ่มการรณรงค์  การประชาสัมพันธ์ระบบบริการในโรงเรียน  และพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น

§  การให้บริการที่โรงพยาบาล  ยังไม่มีเยาวชนเข้าไป ทั้งนี้มีหมอหนูให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ยาเสพติด และการเจาะเลือดก็ไม่ค่อยมา

§  ทั้งนี้เยาวชนให้เหตุผลร่วมกันว่าเป็นเพราะอาย กลัว ไม่กล้าไป มาจากกลัวที่ไม่เป็นความลับ และกลัวไม่มีคนมายุ่งเกี่ยว

 

7.จำนวนเยาวชน หรือ บุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิง อาทิ  หนังสือเชิญ บันทึกการประชุม  สรุปรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ   รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ

§ แกนนำเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ  เอชไอวีเอดส์  อนามัยเจริญพันธุ์ ประเมินความเสี่ยงของตนเอง  สามารถระบุบริการด้านสุขภาพในพื้นที่  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อกับเพื่อน  ให้คำปรึกษา  และบอกต่อระบบบริการด้านสุขภาพได้

§ แกนนำเยาวชนมีแผนการทำงานเพื่อขยายผลกับเพื่อนและน้อง ในชุมชนได้

§  มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และผู้ให้บริการ

§  การทำงานมีการวางแผนงานร่วมกัน มาพูดคุยคณะทำงาน ล่าสุดมีการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

§  จำนวนแกนนำเยาวชน 20 คน มีคณะทำงานของผู้ใหญ่ 9 คน เป็นอาจารย์แต่ละแผนก 7 คน (เทคโนฯ) เข้าร่วมทำกิจกรรม มีการวางแผนการทำกิจกรรม มีส่วนร่วมในการรณรงค์บอกต่อบริการ

§  ตัวแทนของเยาวชน จะมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ

§  กระบวนการคัดเลือกแกนนำ มุ่งในการเลือกให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อให้หลากหลาย และดึงเพื่อนแต่ละประเภทเข้ามา

§  หากให้คณะทำงานประเมินแล้ว เห็นว่าแกนนำเยาวชนมีความรู้เรื่องเอดส์และเพศประมาณร้อยละ 70

§  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอบรมกิจกรรมต่างๆ  โดยผ่านองค์กรภาครัฐ และเน้นเป็นจุดๆ  เช่น รร.เทคโน จะเน้นเรื่องธรรมะ  แต่ถ้ารพ.บ้านธิ ถ้ามีโครงการจะออกไปให้ความรู้ในรร.  (รพ.ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)

§  อบรมการให้คำปรึกษาและทบทวนอยู่ตลอดเวลา แฝงอยู่ในงานต่างๆ เช่น งานให้คำปรึกษา เหมือนกับฟื้นฟูและทบทวนเป็นช่วงๆ ยาเสพติดและเอดส์จะอบรมจะเยอะ โดยเฉพาะห้องสุขภาพจิตจะจัดกิจกรรมบ่อยมาก

 

 

ประเมินตนเองของคณะทำงาน YPFS  ตามประเด็นหลักในการทำงาน

 

ประเด็น

เกณฑ์

เหตุผล

กลไก

4 ค่อนไปทาง 5

  • ในโรงพยาบาลมีแผนผัง มีความเชื่อมโยงกับน้องๆ และชุมชน
  • คำสั่งเรียบร้อยแล้ว
  • คณะทำงานโอเค

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

4.75

  • เปลี่ยนกันไป หมุนเวียนกันไป

5

  • ก็ทำเต็มที่แล้วก็ให้ 5

การสร้างเครือข่ายเยาวชน

3

  • ทำเป็นบางครั้ง ไม่สม่ำเสมอ ไม่เจอกันบ่อย

ความรู้ความเข้าใจของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

4

  • ยังไม่ครอบคลุม ไม่ทราบทั้งโรงเรียน

ระบบบริการที่เป็นมิตร

4.5

  • เพราะทำงานเชิงรุก เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

การสนับสนุนการทำงานทั้งทรัพยากรและบุคลากร

5

  • เป็นไปตามระบบแต่มีความร่วมมือสูง

 

หมายเหตุ  เกณฑ์ที่ 1 หมายถึง รับรู้ข้อมูลสถานการณ์ เกณฑ์ที่ 2 หมายถึง เห็นความสำคัญแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติ เกณฑ์ที่ 3 หมายถึง เริ่มลงมือปฏิบัติงานเป็นบางครั้ง เกณฑ์ที่ 4 ปฏิบัติงานต่อเนื่องแต่ยังไม่เป็นระบบ เกณฑ์ที่ 5 ดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นระบบ

 

 

 
วันที่ : 12/10/2010
 
 

อีเมล:
 

 
  Hacked By Pi.hack

 

 
Copyright 2009 - 2010 @ Phayaocivil.com - All Rights Reserved
 
 Powered by Chiangmai Webdesign