มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

PHAYAO  DEVELOPMENT  FOUNDATION (PDF)

…………………………………………………………….

ความเป็นมา

         มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาเดิมจัดตั้งใช้ชื่อโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530  โดยได้รับการรับรองจากจังหวัดพะเยา สมัยผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสุดจิตร์  คอวนิช  ตามหนังสือที่ พย.0015/7915  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  พ.ศ.2530  อนุมัติให้โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา ดำเนินงานพัฒนาชนบทในจังหวัดพะเยา  ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน (Non  government  organization – NGO)

          การดำเนินงานในระยะแรกของโครงการ (2530 – 2538) มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 13  หมู่บ้าน   ในเขตอำเภอเมือง 9 หมู่บ้าน  และอำเภอแม่ใจ 4 หมู่บ้าน การดำเนินงานในช่วงนี้โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย – แคนาดา (LDAP)  จากนั้นปี2533 ได้รวมตัวกับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนและเชียงราย รวม 6 องค์กร  ภายใต้ชื่อโครงการร่วมพัฒนาชนบทภาคเหนือ (Northnet) และปี2536 สามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้ชื่อ  “มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน” (Northnet Foundation) และมีองค์กรสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 8  องค์กร  และการดำเนินงานในระยะนี้  โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนาได้ปรับ  ภารกิจการทำงานขององค์กรไปทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา – คอป. (Project for Conservation and Recovery of Phayao Reservoir s Watershed Forests)  โดยการประสานความร่วมมือกับโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก รวมทั้งจัดทำโครงการฟื้นฟูกว๊านพะเยา (Kwan Phayao Recovery Program)  โดยมีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศของกว๊านพะเยา โครงการนี้ทำงานกับชุมชนทั้งในเมืองและชนบทรอบกว๊านพะเยา  จำนวน  13  ชุมชน  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายชาวประมงในกว๊านพะเยา โรงเรียนรอบกว๊านพะเยา และชุมชนในเขตเมืองพะเยารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จนถึง ปี 2542โครงการพะเยาลาออกจาก  มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ขยายพื้นที่ทำงานครอบคลุมลุ่มน้ำอิง  ลุ่มน้ำลาว – ยวน  ในอำเภอเชียงคำ และชุมชนชาวประมงอำเภอเทิงไปสิ้นสุดที่ปากน้ำอิง  อำเภอเชียงของ  

       จนกระทั่งในปี 2548  ร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา (Phayao  for  Development  Foundation – PDF)  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548  และขยายการทำงานครอบคลุมในประเด็นสุขภาพ  ด้านเอดส์   ผู้หญิง  เกษตรกรรมทางเลือก  และงานสิทธิผู้บริโภคจนถึงปัจจุบันนี้

 

วิสัยทัศน์

 “เกิดพลังคนและเครือข่ายในการจัดการปัญหาชุมชน ด้านพัฒนาครอบครัวที่เข้มแข็ง  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ"

 

พันธกิจ

1.สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2.ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.เสริมสร้างแกนนำและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

2.พัฒนาระบบข้อมูลที่มีครบถ้วนถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

3.สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4.รณรงค์สร้างความเข้าใจให้มีความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหา

5.ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่น,จังหวัดและประเทศ

6.พัฒนาคนและองค์กรให้ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ / ตำแหน่ง

  นายสุรัตน์   เจียตระกูล    ประธาน
  นายชัชวาลย์   ทองดีเลิศ             รองประธาน
  แพทย์หญิงเพชรศรี   ศิรินิรันดร์     กรรมการ
  นายนิคม   บุญเสริม                           เหรัญญิก
  นางสุภาพร   ถิ่นวัฒนากูล                      เลขานุการ/เลขาธิการ

 

สถานที่ติดต่อ  91 หมู่ 2  ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-458757 แฟกซ์ 054-458766

เว็บไซด์ www.phayaocivil.com