เตือนภัย “อาหารท้องถิ่น” ถูก “แต่อาจไม่ปลอดภัย”

เตือนภัย “อาหารท้องถิ่น” ถูก “แต่อาจไม่ปลอดภัย”

                เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางพยอม  วงศ์ไชยา อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 63 หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  แกนนำเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพะเยา  แจ้งกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา   ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  นางพยอม กล่าวว่า  ซื้ออาหารท้องถิ่น (บุกนึ่ง) มาจากตลาดแผงลอยในหมู่บ้าน ซึ่งขายในราคาถุงละ 5 บาท  จึงซื้อมารับประทาน  พบว่าเมื่อรับประทานเข้าไปมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นบูด   นางพยอมเลยนำบุกนึ่งไปทิ้ง   โดยไม่ได้ติดใจอะไร   หลังจากนั้น  4-5 วัน ต่อมา นางพยอมได้ไปซื้อบุกนึ่งอีกครั้ง   ปรากฏว่าบุกนึ่งที่ซื้อมามีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นบูดเหมือนเดิม   ครั้งนี้ นางพยอม   จึงนำเอาบุกนึ่งที่ซื้อมาไปให้ผู้ขายได้ชิม    ผู้ขายอ้างว่ารับบุกนึ่งมาจากพ่อค้าคนกลางอีกทอดหนึ่ง และยอมคืนเงินแก่นางพยอม      ร่วมถึงนำบุกนึ่งออกจากแผงจำหน่ายทั้งหมด   นางพยอมเสนอผู้ขาย กรณีการซื้อของมาจำหน่ายต่อ    ต้องให้การระมัดระวังมากขึ้น   กรณีเป็นของที่มีการบูดเน่าได้ง่าย   ควรชิมก่อนนำมาขาย    เพื่อตรวจสอบอาหารเรื่องรสชาติหรือผิดปกติจะได้ไม่นำมาขาย      

ดังนั้นกล่าวอ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายที่ระบุไว้ใน พรบ. อาหาร พ.ศ.2522 ตามหมวด 4 การควบคุมอาหาร มาตรา 25 (1) เรื่อง อาหารไม่บริสุทธิ์ ได้อธิบายความไว้ใน มาตรา 26 (3) บทกำหนดโทษตามมาตรา
25 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 อาหารที่ผู้บริโภครับประทานในแต่ละประเภทล้วนมีคุณค่าและผลเสีย หากเลือกบริโภคให้ถูกก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย จากกรณีเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความสำคัญในการบริโภคอาหาร ถึงแม้ราคาอาหารเพียงแค่ 5 บาท ก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย ถ้าได้บริโภคเข้าไป ผู้บริโภคควรใส่ใจกับสิ่งใกล้ตัวที่อาจมองข้าม เงินเพียง 5 บาท มูลค่าอาจน้อยแต่เทียบไม่ได้กับร่างกายคุณที่สูญเสียไป

วิธีการจัดการปัญหาของผู้บริโภค นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

นางพยอมในฐานะผู้บริโภคสามารถจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง   โดยนำขนมที่เสียไปแจ้งเตือนแก่ผู้ขาย    เพื่อจัดการกับขนมที่ได้ได้คุณภาพโดยการนำขนมที่เสียออกจากแผงขายทั้งหมด   แม้ขนมนั้นจะมีราคาเพียง 5 บาท ก็ตาม   แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคที่ตื่นตัวลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเอง   และเรียกร้องสิทธิที่ตนเองควรได้ในการบริโภคของที่ดีมีคุณภาพ