อันตราย “หมูยอ ไม่มียี่ห้อ ไร้ฉลาก” ไม่ควรบริโภค

อันตราย “หมูยอ ไม่มียี่ห้อ ไร้ฉลาก” ไม่ควรบริโภค

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางอ้อย เมืองวงศ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 8 ตำบลบ้างสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เข้ามามาร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นางอ้อย เมืองวงศ์ กล่าวว่า ได้ซื้อหมูยอมาจากตลาดสันบัวบก มา 4 ห่อ ซึ่งปรากฏว่าพอแกะห่อหมูยอออกมียาง 2 ห่อ (เสีย) และอีก 2 ห่อ ไม่มียาง ยังสามารถรับประทานได้อยู่ โดยหมูยอที่ขายมีทั้งหมูยอใหม่และหมูยอเก่าร่วมกัน นางอ้อยจึงได้นำหมูยอที่มียาง (เสีย)  นำไปคืนร้าน  เจ้าของร้านได้เปลี่ยนหมูยอใหม่ให้ ส่วนของเก่าที่นำไปคืนนั้นเจ้าของร้านได้นำออกจากแผงขาย ข้อสังเกตคือ หมูยอนี้ไม่ระบุยี่ห้อ และวันหมดอายุ นางอ้อย จึงได้เสนอให้ผู้ขายว่า ควรจะมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ตรวจสอบสินค้าก่อนนำมาวางขาย ให้ตัวแทนจำหน่ายคืนสินค้าที่เสียให้กับผู้ผลิตและนำออกจากแผงขาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายที่ระบุไว้ใน พรบ. อาหาร พ.ศ.2522 ตามหมวด 4 การควบคุมอาหาร มาตรา 25 (1) เรื่อง อาหารไม่บริสุทธิ์ ได้อธิบายความไว้ใน มาตรา 26 (3) บทกำหนดโทษตามมาตรา
25 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การเลือกบริโภคอาหารนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้อย่างแรก คือรูปลักษณ์ภายนอกตัวอาหาร หากเป็นอาหารที่บรรจุด้วยภาชนะ หีบ ห่อ ต้องดูให้ดีและต้องมีวันที่ผลิต วันหมดอายุระบุไว้ชัดเจน จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารนั้นปลอดภัย แต่ในกรณีของนางอ้อย ได้ซื้อหมูยอที่ไม่แสดงยี่ห้อ ไม่มีวันที่ผลิต วันหมดอายุระบุไว้เลย ทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อไปรับประทานอาจเกิดความเสี่ยงว่าอาหารที่ซื้อจะเสียไม่มีคุณภาพ

 วิธีการจัดการปัญหาของผู้บริโภค นำไปสู่การแก้ไขปัญหา

นางอ้อยได้นำหมูยอที่เสีย นำไปคืนร้าน  เจ้าของร้านได้เปลี่ยนหมูยอใหม่ให้ ส่วนของเก่าได้นำไปคืนเจ้าของร้าน และนางอ้อยได้เสนอให้ผู้ขายว่า ควรจะมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ตรวจสอบสินค้าก่อนนำมาวางขาย ให้ตัวแทนจำหน่ายคืนสินค้าที่เสียให้กับผู้ผลิตและนำออกจากแผงขาย ทำให้เห็นว่าเรื่องของการบริโภคอาหารเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้บริโภคเองสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ด้วยตัวเอง เพราะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน ส่งผลต่อร่างกายหากบริโภคเข้าไป ฉะนั้นหากคิดจะซื้ออาหารควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธี

 

เขียนโดย น.ส. นันทิญา  มะลิทอง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา เบอร์ 084-8046444