หลักสูตรในการให้บริการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

1.การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการปัญหาแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

2.การพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน ระยะเวลาอบรม 4 วัน 3 คืน

3.การวิเคราะห์และการจัดทำแผนชุมชน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

4.การติดตามประเมินผลและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

5.การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในครอบครัว "โรงเรียนครอบครัว" ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

6.กระบวนการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาของชุมชน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

7.การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการทำงาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

8.การสื่อสารเรื่อง เอดส์ เพศศึกษาและยาเสพติด ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

9.การสันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

10.การสร้างนักคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

11.การพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

12.การทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน