งานด้านการเกษตร

          ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกาตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงทางอาหาร และมีเครือข่ายการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นที่ทำการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเเพียง เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่และจัดการเรียนรู้เรื่องเกษตรทางเลือกให้กับผู้สนใจ