งานเยาวชนและสุขภาพ

การทำงานด้านพัฒนาเยาวชน ได้พัฒนาหลักสูตรและการทำกระบวนการ Self - esteem เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพลังในการทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าแสดงออก เพื่อทำงานกับกลุ่ม/ชุมชนในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเพื่อนๆ เพื่อเป็นทางเลือกต่อการป้องกันตลอดจนการสร้างกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจนนำมาสู่การเกิดรูปแบบศูนย์บริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนระดับตำบลและการเชื่อมประสานระหว่างแกนนำเยาวชน และเครือข่ายของสถานบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เยาวชนได้เข้ารับบริการที่ปลอดภัย

 

เจ้าหน้าที่

คุณลาภิศ ฤกษ์ดี  ผู้ประสานงานพื้นที่

91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 

 

คุณวรกมล เทพา  ผู้ประสานงานพื้นที่

91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา