ลำดับการใช้สิทธิเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

           เมื่อเราประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เราสามารถใช้สิทธิ์ตามลำดับดังนี้ค่ะ

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น แบ่งเป็น

- ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ พิการถาวร 35,000 บาท

- ค่าปลงศพ เสียชีวิต 35,000 บาท

กรณีรักษาพยาบาลแล้วพิการหรืเสียชีวิต จะได้ 50,000 บาท (ผู้ประสบภัยที่ถูก รถชนแล้ว

หนีจะได้จากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ)

2. ความคุ้มครองสูงสุด ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีจะมีบริษัทประกัน เป็นผู้รับผิดชอบ

- ค่ารักษาพยาบาล (เบื้องต้น ) 15,000 บาท หากผู้ประสบภัย ต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าค่าเสีย

หายเบื้องต้น เรียกได้จากมูลละเมิด(การชี้ถูกผิด) อีก 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000

บาท

แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารบริษัทประกัน จะต้องรับผิด ชอบในวงเงิน 50,000 บาทเลยไม่ต้องรอพิสูจน์

(บริษัท ประกัน ของรถที่โดยสารมาจะจ่ายก่อน แล้วไล่บี้กับ คู่กรณี  )

- ค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาพยาบาลเป็นผู่ป่วยในวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน / 4000

บาท

- หากรักษาแล้ว พิการ สูญ เสียอวัยวะ หรือ เสีย ชีวิต บริษัท ประกัน จะต้องจ่ายตามวงเงินคุ้ม ครอง

สูงสุดคือ 200,000 บาท โดยจะหักค่ารักษาพยาบาลก่อน (ถ้ามี) แล้วจ่ายส่วนที่เหลือ รวมความ

คุ้มครองสูงสุด 204,000 บาท/คน