เวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ได้จัดเวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกว่า 10 กว่าองค์กร จำนวน 20 กว่าคน เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมประสานงานกับภาคีทุกภาคส่วน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนด้านนโยบายที่มีผลกระทบกับผู้บริโภค ด้วยการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดแกนนำขององค์กรเครือข่ายที่สามารถเป็นนักจัดการปัญหาผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหา และสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคในการรู้สิทธิ ใช้สิทธิ และเข้าถึงสิทธินำไปสู่การแก้ไขปัญหาของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา