เวทีสานพลังสวัสดิการทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตฅนพะเยา

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายคนหลักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายการจัดระบบสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมเวทีสานพลังสวัสดิการทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตฅนพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์รับทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานและกำหนดเป้าหมายทิศทางร่วมกัน และร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อระบบบำนาญแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประมาณ 50 คน โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา