วันที่ 5 พย 58 จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน"

วันที่  5 พฤศจิกายน 58 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค,สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน" โดยได้รับการตอบรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดพะเยาเข้ารับฟัง