พื้นที่สร้างสุข "โรงเรียนครอบครัว"

โรงเรียนครอบครัว

เป้าหมาย

- เพื่อให้เยาวชนมีการสื่อสารกับคนในครอบครัว มีความสนิทสนมกันมากขึ้น เกิดความไว้วางใจนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ในครอบครัวของเยาวชน

- เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการสื่อสารการเลี้ยงดูลูกอย่างเท่าทัน

กระบวนการเรียนรู้

1.เวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการเลี้ยงลูก 1 วัน

2.เวทีพัฒนาทักษะเพื่อให้ผู้ปกครองสื่อสารกับลูกอย่างมีความสุข 2 วัน

3.เวทีเสริมสร้างพลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัว อย่างน้อย 3 ครั้ง

4.เวทีสรุปบทเรียนอย่างน้อย 1 วัน

กิจกรรมสร้างสุข

- สำรวจตัวเอง

- เลือกข้าง

- เส้นชีวิต

- ย้อนรอยวัยรุ่น

- คำถามเรื่องเพศ

- เราทำแบบนี้กับลูกบ่อยไหม

- ฝึกฟังอย่างตั้งใจ

- เจอแบบนี้ทำอย่างไรดี

สามารถติดต่อ คุณลาภิศ ฤกษ์ดี    โทรศัพท์ 054-458757 / 084-9489285 / 084-6116564